Samenwerking

Twee weten meer dan één

ZOA-Vluchtelingenzorg streeft naar samenwerking en overleg met soortgelijke organisaties. In binnen- en buitenland. Samenwerking bevordert de kwaliteit van de humanitaire hulpverlening en een effectief gebruik van mensen en middelen. Twee weten immers meer dan één. Voorwaarde is wel dat de samenwerking niet ten koste gaat van de identiteit van de organisatie. We werken samen op het gebied van de projecten, noodhulp, fondsenwerving en overleg.

© Willem Zijlstra

  • ZOA-Vluchtelingenzorg tekende in 2000 een samenwerkingsovereenkomst met de Engelse organisatie CORD (Christian Outreach Relief and Development). Wij werken op dit moment gezamenlijk bij projecten in liberia.
  • EU-CORD, een platform waarin een aantal christelijke Europese organisaties participeren. Het platform geeft de mogelijkheid met elkaar overleg te voeren over gezamenlijke contacten, zoals in Brussel.
  • ICCO, (Interkerkelijk Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking) is een van de vijf Nederlandse organisaties voor medefinanciering. Met geld van de overheid en in samenwerking met partnerorganisaties overal te wereld, steunt ICCO kansarme groepen in hun strijd voor een menswaardig bestaan.
  • In Nederland is regelmatig contact met Woord en Daad en Tear Fund. Als er sprake is van een noodhulpactie, nemen de organisaties contact met elkaar op om activiteiten af te stemmen.
  • PRISMA is sinds december 2000 een vereniging met als leden alle Nederlandse christelijke hulpverleningsorganisaties, de EZA en de kleine Reformatorische Kerken. PRISMA heeft, in samenwerking met het Instituut voor Cultuur Ethiek, een aantal bijeenkomsten belegd en nagedacht over zending, diaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
  • Regelmatig is ZOA in het vizier van de UNHCR, de UN-organisatie voor vluchtelingen wereldwijd. We voeren een aantal programma’s uit die (grotendeels) worden bekostigd door de UNCHR. ZOA is hierbij de uitvoerder en neemt dus het voortouw.
  • In het buitenland heeft ZOA contact met partnerorganisaties. Dit zijn zowel lokale als ook internationaal werkende organsaties. Per project wordt bekeken of samenwerking wenselijk en mogelijk is. De namen van de organisaties waarmee ZOA samenwerkt, worden meestal op de landenpagina’s op deze website genoemd. Ook het jaarverslag vermeldt ze.
  • In het kader van fondsenwerving is ZOA lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). Het VFI profileert zich in toenemende mate als een branche-organisatie. De VFI verspreidt de ‘Goede Doelen Gids’.
  • Het voert te ver om alle organisaties te noemen met wie we samenwerken. Bij de beschrijvingen van de projectlanden staan ze echter over het algemeen genoemd.