Publiciteit collecte

Publiciteit en naamsbekendheid zijn voor ZOA-Vluchtelingenzorg van levensbelang! Vandaar dat we u als onze ‘ambassadeurs’ goed willen uitrusten met publiciteitsmateriaal. Op deze pagina treft u alvast enkele advertenties en persberichten.

Om de plaatjes te downloaden, klik op de roze balk naast de afbeelding. Klik vervolgens op ‘opslaan als’ of ‘openen’ om de afbeelding uit te printen.

De stationsposter wordt gebruikt ter ondersteuning van de collecteweek

Stopperadvertenties
Een stopperadvertentie is een advertentie die – het woord zegt het al – ergens tussen ‘gestopt’ kan worden. Regelmatig hebben kranten, tijdschriften en plaatselijke kerkbladen ruimte over voor een kleine gratis advertentie. Door een redactie op voorhand te voorzien van een voorraad stopperadvertenties, wordt de kans groter dat ze spontaan uit de la worden getrokken.

Klik hier voor de stoppers voor de collecte van 2005.

Word collectant

Voelt u uw handen al jeuken om iets te doen voor het goede doel? Vul ons ‘leger’ van collectanten aan dat altijd in het voorjaar op pad is. Steek een paar uur per jaar de handen uit de mouwen voor vluchtelingen wereldwijd. Een kleine moeite, maar uw inzet betekent veel voor het dagelijks leven van een vluchteling. Met uw hulp staat er straks een waterpomp in Angola. Of heeft een Sudanese vluchteling een nieuw beroep kunnen leren.

Ook voor jongeren!
Idee: collecteer bijvoorbeeld een avond met andere jongelui uit de kerk en breek het record van het voorgaande jaar.

Nu aanmelden

Financiën

Besteed aan doelstellingen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2003
Begroting
2003
Werkelijk
2002
Wederopbouw
    6.562
  10.693
6.466
Noodhulp
5.755
6.116
4.798
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
463
504
321
Voorlichting
336
355
225
______
______
______
13.116
17.668
11.810

Besteed aan doelstellingen 2003*
*Gepresenteerd in euro’s 

Bronnen van inkomsten 2003*
*Gepresenteerd in euro’s

En het geld?

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt haar middelen van particulieren en (inter)nationale donors. In 2003 mocht de organisatie 14,4 miljoen euro ontvangen. Veel geld komt binnen via giften van particulieren, maar de hulporganisatie krijgt ook schenkingen en legaten van particulieren. ZOA draagt het CBF-keurmerk.

Particuliere giften zijn essentieel voor de organisatie. Mede door die giften en de betrokkenheid van particulieren komen we ook in aanmerking voor institutionele (mede)financiers omdat onze organisatie voldoende draagvlak heeft in de samenleving. Een verantwoording van het gebruik van de financiële middelen vindt u o.a. in de jaarrekening 2003. ZOA staat op het landelijke collecteplan en houdt een jaarlijkse nationale huis-aan-huiscollecte.

Wilt u de jaarcijfers nader bekijken, klik dan op de button Jaarverslag 2003 (zie homepagina).

ZOA-Vluchtelingenzorg heeft het CBF-keur. Om dit te mogen voeren, moet een fondsenwervende  organisatie aan een groot aantal eisen voldoen. Deze kunt u bij het Centraal Bureau Fondsenwer- ving in Amsterdam navragen.

Institutionele donors zijn o.a.: het ministerie van Buitenlandse Zaken, UN-organisaties, ECHO (EU), DHCGK en ICCO.
GIRO 550


JAARVERSLAGHeeft u interesse in ons jaarverslag? Klik op onderstaande link en wij sturen u ons meest recente exemplaar toe.
Aanvraagformulier jaarverslag

 

Samenwerking

Twee weten meer dan één

ZOA-Vluchtelingenzorg streeft naar samenwerking en overleg met soortgelijke organisaties. In binnen- en buitenland. Samenwerking bevordert de kwaliteit van de humanitaire hulpverlening en een effectief gebruik van mensen en middelen. Twee weten immers meer dan één. Voorwaarde is wel dat de samenwerking niet ten koste gaat van de identiteit van de organisatie. We werken samen op het gebied van de projecten, noodhulp, fondsenwerving en overleg.

© Willem Zijlstra

 • ZOA-Vluchtelingenzorg tekende in 2000 een samenwerkingsovereenkomst met de Engelse organisatie CORD (Christian Outreach Relief and Development). Wij werken op dit moment gezamenlijk bij projecten in liberia.
 • EU-CORD, een platform waarin een aantal christelijke Europese organisaties participeren. Het platform geeft de mogelijkheid met elkaar overleg te voeren over gezamenlijke contacten, zoals in Brussel.
 • ICCO, (Interkerkelijk Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking) is een van de vijf Nederlandse organisaties voor medefinanciering. Met geld van de overheid en in samenwerking met partnerorganisaties overal te wereld, steunt ICCO kansarme groepen in hun strijd voor een menswaardig bestaan.
 • In Nederland is regelmatig contact met Woord en Daad en Tear Fund. Als er sprake is van een noodhulpactie, nemen de organisaties contact met elkaar op om activiteiten af te stemmen.
 • PRISMA is sinds december 2000 een vereniging met als leden alle Nederlandse christelijke hulpverleningsorganisaties, de EZA en de kleine Reformatorische Kerken. PRISMA heeft, in samenwerking met het Instituut voor Cultuur Ethiek, een aantal bijeenkomsten belegd en nagedacht over zending, diaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
 • Regelmatig is ZOA in het vizier van de UNHCR, de UN-organisatie voor vluchtelingen wereldwijd. We voeren een aantal programma’s uit die (grotendeels) worden bekostigd door de UNCHR. ZOA is hierbij de uitvoerder en neemt dus het voortouw.
 • In het buitenland heeft ZOA contact met partnerorganisaties. Dit zijn zowel lokale als ook internationaal werkende organsaties. Per project wordt bekeken of samenwerking wenselijk en mogelijk is. De namen van de organisaties waarmee ZOA samenwerkt, worden meestal op de landenpagina’s op deze website genoemd. Ook het jaarverslag vermeldt ze.
 • In het kader van fondsenwerving is ZOA lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). Het VFI profileert zich in toenemende mate als een branche-organisatie. De VFI verspreidt de ‘Goede Doelen Gids’.
 • Het voert te ver om alle organisaties te noemen met wie we samenwerken. Bij de beschrijvingen van de projectlanden staan ze echter over het algemeen genoemd.

Werkmethodes

 © Willem Zijlstra

 

Samen met de vluchteling

De hulp van ZOA-Vluchtelingenzorg groeide in de dertig jaar dat de organisatie nu bestaat. Van een incidentele noodhulpactie vanaf een zolderkamertje tot professionele humanitiare hulpverlening, gestuurd vanuit het hoofdkantoor in Apeldoorn. In de loop van de tijd ontstond een duidelijk kader voor onze werkmethodes.

Uitgangspunten zijn:

 • Hulpverlening op basis van aantoonbare behoefte
 • Zelfredzaamheid
 • Participatie en capaciteitsopbouw van de doelgroep
 • Inbedding in lokale structuren -hulpverlening mag niet als een eiland op zichzelf staan –
 • Langetermijnperspectief, met aan het eind van het traject een overdracht
 • Groepsgerichte hulpverlening
 • Samenwerking met lokale NGO’s (niet- gouvernmentele organisaties), overheden en VN- organisaties
 • Monitoring en evaluatie

 

Een van de filosofiën is de zelfredzaamheid te stimuleren. Zodra iemand in staat is elementen van het dagelijks leven weer op te pakken, gebeurt dit. Uiteraard met ondersteuning van ZOA-Vluchtelingenzorg. Ons motto is: ‘samen met de vluchteling’. Samen met de vluchteling inventariseren we de noden. Samen werken we aan de toekomst. Zo behouden mensen hun eigenwaarde.

Ook de opbouw van maatschappelijke structuren en het bevorderen van gerechtigheid vinden we belangrijk. Daarnaast willen we trouw blijven aan een doelgroep wanneer nog wel een aantoonbare hulpvraag bestaat, maar de problematiek niet meer in de schijnwerpers staat.

Wilt u meer weten over onze uitgangspunten en werkmethodes?

Noodhulp

Het verlenen van noodhulp behoort tot de kerntaken van ZOA-Vluchtelingenzorg. Deze hulp wordt verleend bij noodsituaties door natuurrampen en gewapende conflicten. Of een combinatie daarvan.

ZOA-Vluchtelingenzorg verleent noodhulp door zelf operationeel betrokken te raken of door ondersteuning van lokale of internationale partnerorganisaties. Uitgangspunt hierbij is dat de professionaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd wordt. De beslissing van al dan niet zelf operationeel worden, hangt onder meer af van:

 • Of we in het desbetreffende gebied al aanwezig zijn;
 • Of we daar contact hebben met lokale en internationale partnerorganisaties;
 • Of we – indien het reeds een ZOA-projectland betreft – voldoende capaciteit ter plekke hebben of dat extra mankracht nodig is;
 • Of de noodhulpactiviteit in een gebied plaatsvindt waar reeds plannen voor toekomstige hulpverlening zijn.

Preparedness – goed voorbereid zijn op noodhulpsituaties

Een belangrijke voorwaarde voor goede uitvoering van noodhulp is het tijdig kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen. Financieel, logistiek en qua personeel.

Financieel realiseert ZOA dit in de vorm van een noodhulpfonds. Hieruit is directe voorfinanciering mogelijk van noodhulpactiviteiten.
Voor logistieke preparedness wordt een noodhulpvoorraad aangehouden. Deze bestaat met name uit communicatie-apparatuur en andere logistieke middelen die noodzakelijk zijn voor een snelle start van hulpverlening.

In personele zin bestaat preparedness vooral door een groep van ‘Short Term Workers’ die zich aan de organisatie heeft verbonden. Dit zijn beroepskrachten met relevante buitenlandervaring. Zij zijn in principe op afroep beschikbaar. Binnen deze groep van ruim 40 personen zijn diverse specialisaties vertegenwoordigd. Waaronder gezondheidszorg, communicatie, management en administratie.

Op dit moment heeft ZOA een noodhulpprogramma in Liberia. Duizenden vluchtelingen zijn in dit land ontheemd geraakt door de wrede burgeroorlog. Wilt u weten wat ZOA in Liberia doet? Klik op onderstaande link en u krijgt meer informatie over dit land.

ZOA in Liberia

Het leven van Ato Mulu Gebre Bisheou
Noodhulp in Ethiopië 

Missie en Doelstelling

ZOA-Vluchtelingenzorg verleent humanitaire hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Deze hulp strekt zich uit van noodhulp tot en met wederopbouw. ZOA geeft deze hulp in de regio’s waar de mensen vandaan komen. Op dit moment werken wij in meer dan twaalf landen in Azië en Afrika.

De verscheidenheid van de hulpverlenings- programma’s is groot. Van acute noodhulp zoals voedselverstrekking, medische zorg en het uitdelen van tenten en dekens tot en met rehabilitatie- en reïntegratieprojecten.

ZOA-Vluchtelingenzorg biedt de hulp vanuit een christelijke motivatie en overtuiging. Naar het voorbeeld van Jezus Christus die bewogen was met kwetsbare mensen. ZOA is echter geen zendingsorganisatie. Belangrijk uitgangspunt is dat wij mensen willen benaderen ‘zonder aanzien des persoons’. Dus: ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. Regelmatig moeten mensen juist om die redenen vluchten.

Een andere doelstelling is voorlichting geven in Nederland. Over de vluchtelingenproblematiek in het algemeen en ZOA-projecten in het bijzonder.

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt haar financiën van particulieren en (inter)nationale donors. De laatste jaren maakt de organisatie in toenemende mate ook gebruik van institutionele (mede)financiers. Hierdoor konden de activiteiten van ZOA groeien. Dit laatste ging hand in hand met een proces van professionalisering.

Wilt u meer weten over onze missie en doelstellingen?

Word collectecontactpersoon

Nog lang niet in elke woonplaats wordt de ZOA-huis-aan-huiscollecte door iemand georganiseerd. Draait u er uw handen niet echt voor om zoiets te coördineren en te organiseren? Alleen of met anderen. Grijp deze kans met beide handen aan om iets te betekenen voor vluchtelingen wereldwijd en meld u aan.

Landelijke huis-aan-huiscollecte

Meer dan 20.000 vrijwilligers gaan eenmaal per jaar een paar uur op pad voor vluchtelingen wereldwijd. Onze grootste ‘spaaractie’ is namelijk de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte in het voorjaar.

Gemiddeld haalt een collectant in twee uur € 40,- op. Heel concreet betekent dat voor acht Birmese vluchtelingenkinderen dat ze een jaar lang naar school kunnen. Of dat in een Cambodjaans dorp drie toiletten kunnen worden gebouwd.

Nog lang niet in elke woonplaats wordt de huis-aan-huiscollecte georganiseerd. In veel plaatsen kan deze bovendien uitge- breid worden met nieuwe collectanten. Vele handen maken licht werk, en dat geldt met name voor deze nationale actie!

COLLECTEWEEK
De nationale huis-aanhuiscollecte van 2005 vindt plaats van 10 – 16 april 2005.

Colophon

M anagement

General Director
Drs. Zeger de Haan, Doctor
Regional Manager Asia  Drs. Kor van der Helm Knowledge  manager Drs. Arjan Luijer Regional Manager, Africa . Rein Dekker Emergency Help Desk Ing. John Buijs Head of Finance Department Jan Banninga Head of Fundraising and Information Department Otto Kamsteeg General Affairs Manager Herman Verheij 

Board

Chairman
Drs. W. Zoeteweij, Gouda
Treasurer
Drs. WJ Adema, Harderwijk
Secretary
Mw. RG Westerlaken-Loos, Veenendaal
Members
Prof. dr. Dr. R. Kuiper, Barneveld
E. van Middelkoop, Berkel and Rodenrijs
Mw. I. Verbeek, Maarssen Dr. ir
. DJ Vermeer, Breukelen

Colophon from www.ZOAweb.org

Contentmaster: Otto Kamsteeg
Editor: Brigitte Brinkel, Hagar Prins
Employee: Rosanne de Boer
Webmaster: Hagar Prins
Advisor: Ing. John Buijs
System administrator ZOA: Systeam
Webdesign: Kees Langerak, Eemnes
Content management: Egengroup , Gouda

© 2003 ZOA-Vluchtelingenzorg Apeldoorn