Missie en Doelstelling

ZOA-Vluchtelingenzorg verleent humanitaire hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Deze hulp strekt zich uit van noodhulp tot en met wederopbouw. ZOA geeft deze hulp in de regio’s waar de mensen vandaan komen. Op dit moment werken wij in meer dan twaalf landen in Azië en Afrika.

De verscheidenheid van de hulpverlenings- programma’s is groot. Van acute noodhulp zoals voedselverstrekking, medische zorg en het uitdelen van tenten en dekens tot en met rehabilitatie- en reïntegratieprojecten.

ZOA-Vluchtelingenzorg biedt de hulp vanuit een christelijke motivatie en overtuiging. Naar het voorbeeld van Jezus Christus die bewogen was met kwetsbare mensen. ZOA is echter geen zendingsorganisatie. Belangrijk uitgangspunt is dat wij mensen willen benaderen ‘zonder aanzien des persoons’. Dus: ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. Regelmatig moeten mensen juist om die redenen vluchten.

Een andere doelstelling is voorlichting geven in Nederland. Over de vluchtelingenproblematiek in het algemeen en ZOA-projecten in het bijzonder.

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt haar financiën van particulieren en (inter)nationale donors. De laatste jaren maakt de organisatie in toenemende mate ook gebruik van institutionele (mede)financiers. Hierdoor konden de activiteiten van ZOA groeien. Dit laatste ging hand in hand met een proces van professionalisering.

Wilt u meer weten over onze missie en doelstellingen?