Activiteiten

ZOA is samen met Woord en Daad een inzamelingsactie gestart voor Azië. De respons is overweldigend. Reden voor ZOA-Vluchtelingenzorg en Woord en Daad om in diverse media een advertentie te plaatsen om alle gevers te bedanken voor hun steun. Daarnaast willen wij middels deze advertentie graag laten weten hoe het hulpgeld is ingezet. Klik hier om de advertentie te bekijken. Klik hier om meer te weten te komen over de besteding van de ontvangen hulpgelden.

Er zijn ook andere initiatieven en acties opgezet. Hierover vindt u meer op deze pagina´s.
– tv uitzendingen
– lokale initiatieven

U kunt ook banners plaatsen op uw website voor een spaaractie in uw eigen omgeving (klik op de link en kies voor opslaan):
– Banner 1, 120 x 60 pixels (br x h)
– Banner 2, 234 x 60 pixels (br x h)
– Banner 3, 468 x 60 pixels (br x h)

 

Veelgestelde vragen

Hieronder worden de volgende vragen beantwoord:

1) Wat betekenen de letters ZOA?
2) Aan wie verlenen jullie hulp en wat is jullie visie daarop?
3) In welke landen vindt de noodhulp nu plaats?
4) Verlenen jullie alleen hulp aan christenen?
5) Zijn jullie aangesloten bij SHO?
6) Waarom noodhulpacties van een christelijke organisatie steunen?
7) Doet ZOA ook aan zending?
8) Hebben jullie behoefte aan goederen, zoals kleding en voedsel?
9) Ik wil praktisch gaan helpen in de getroffen gebieden, hoe kan ik mij aanmelden?
10) En zouden jullie niet een vrijwilligersleger kunnen opzetten? Er zijn zoveel mensen die zich best een of twee weken beschikbaar zouden willen stellen. (vraag van mevrouw A.B. uit Hoofddorp)
11) Hoeveel cent van elke euro wordt gebruikt voor ZOA’s doelstelling?
12) Kan ZOA al het ontvangen geld wel goed besteden, het is zoveel? AZG riep al op om te stoppen met geven.
13)  Hoe wil ZOA al het geld eigenlijk gaan besteden?
14) Krijgt ZOA ook geld van bijvoorbeeld overheden?
15) Worden er overheadkosten ingehouden op de noodhulpgelden?
16) Vraag van diaconie in W: Afgelopen zondag hebben wij een collecte voor de noodhulp gehouden. Als wij dat geld overmaken naar gironummer 550, krijgt Woord en Daad dan ook de helft of dienen we het geld zelf te verdelen? Jullie adverteren overal met twee gironummers, maar betekent dat automatisch dat de gelden dan verdeeld worden?
17) ,,Wij hebben direct na de ramp jullie gemachtigd om geld te incasseren. Waarom is dat nog niet gebeurd, want de nood is groot en wij willen snel ons steentje bijdragen?” (vraag donateurs).
18) Wordt het extra personeel wat ZOA inzet, betaald van de noodhulpopbrengsten? Zo niet, waaruit dan wel?

1) Wat betekenen de letters ZOA?
De letters ZOA betekenen Zuid-Oost Azië, het werkgebied waar ZOA haar werk begon in de zeventiger jaren. Inmiddels werkt de organisatie ook in veel landen in Afrika. ZOA-Vluchtelingenzorg is nu de eigennaam van de organisatie, maar de letters Z  O A dekken dus niet meer de lading. Toevalligerwijs bij deze noodhulpactie weer wel.

2) Aan wie verlenen jullie hulp en wat is jullie visie daarop?
Wij verlenen wereldwijd hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Van noodhulp tot en met wederopbouw. ZOA’s werkwijze is om trouw te blijven aan de doelgroep, en niet te vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd, tenzij verdere voortgang van de hulp door een andere organisatie is gewaarborgd. In de getroffen werkgebieden op Sri Lanka zal de organisatie uitgebreid betrokken zijn bij de wederopbouw. Psychosociale hulpverlening is daarbij een belangrijk onderdeel. Verder is het van belang dat drinkwatervoorzieningen, huizen en scholen worden hersteld en dat mensen weer kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Gemiddeld blijft de organisatie zeven tot twaalf jaar aanwezig in een werkgebied; op Sri Lanka zijn we nu tien jaar bezig met noodhulp en wederopbouw. We blijven zeker nog een aantal jaar in dit land.
ZOA werkt ernaar toe dat hulpbehoevenden zo snel mogelijk weer zelfredzaam zijn. Samen met de vluchtelingen en ontheemden pakt de organisatie de wederopbouw aan. In het veld wordt veel gedaan met lokale en internationale hulporganisaties, evenals zoveel mogelijk met overheden. Het geld dat wij ontvangen is nodig en kunnen we goed gebruiken, voor noodhulp en straks de wederopbouw. Alleen al in onze werkgebieden zijn 34.000 families ontheemd en die hebben allemaal tijdelijke huisjes nodig. Lees meer over de besteding van het geld bij vraag 10 – 14.

3) In welke landen vindt de noodhulp nu plaats?
ZOA voert deze noodhulpactie samen met Woord en Daad. Beide organisaties zijn vertegenwoordigd op Sri Lanka. Woord en Daad werkt ook in India.

4) Verlenen jullie alleen hulp aan christenen?
Nee, ZOA maakt geen onderscheid naar ras, geloof, sexe, geaardheid of politieke standpunten.

5) Zijn jullie aangesloten bij SHO?
Nee, ZOA is niet aangesloten bij SHO. Met de partners van ons samenwerkingsverband Prisma – een overkoepelende organisatie van diverse reformatorische en evangelische hulporganisatie – is diverse malen een aanvraag ingediend en deze is eveneens diverse malen afgewezen. Het belangrijkste argument hebben zij in een brief van 31 maart 2003 als volgt geformuleerd:
,,De bij Prisma aangesloten organisatie verlenen structurele hulp waarbij het uitdragen van de christelijke boodschap een aspect van de hulpverlening is. Er bestaat duidelijk een beeld bij het Nederlandse publiek dat Prisma en de bij Prisma aangesloten organisaties een uitgesproken christelijk karakter hebben. Dat dit in de noodhulpactiviteiten van de bij Prisma aangesloten organisaties geen rol speelt, is naar onze mening niet duidelijk te onderscheiden door het Nederlandse publiek.
Zoals u weet staat de SHO een puur neutrale hulpverlening voor waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, geloof, politiek standpunt, sexe en geaardheid. De SHO kan daarom geen instrument zijn voor het uitdragen van wat voor overtuiging dan ook.”
SHO is een consortium van negen gerenommeerde organisaties die besloten hebben samen te adverteren. Daarnaast zijn er nog vele andere hulporganisatie die direct bij de ramp betrokken zijn. ZOA vindt samenwerking belangrijk; daarom is zij een strategische samenwerking aangegaan met Woord en Daad. Niet alleen op het gebied van fondsenwerving, maar ook op het gebied van uitvoering in het veld.
Ook in onze projectlanden werken we veel samen met diverse organisaties opdat de hulp ter plekke goed wordt gecoördineerd.

Onlangs heeft SHO bekendgemaakt dat 10% van de opbrengst ook naar andere organisaties zal gaan die werken in het rampgebied. ZOA heeft een projectvoorstel ingediend en zal 1 miljoen euro krijgen van SHO voor dit doel.

6) Waarom noodhulpacties van een christelijke organisatie steunen?
Otto Kamsteeg, hoofd Fondsenwerving & Voorlichting van ZOA:
,,Wij verlenen hulp vanuit een christelijke motivatie en overtuiging. We hopen ook een getuigenis te zijn en tekenen van hoop te geven. Christenen in Nederland willen handen en voeten geven aan hun geloof, maar niet iedereen kan naar Azië of Afrika reizen. Daarom vertegenwoordigen wij hen. Het is belangrijk een achterban te hebben die ons werk draagt. De mensen in het veld – en onze doelgroep, de vluchtelingen – ervaren dat als steun. Het is geweldig om ze te kunnen berichten dat in veel kerken voor hen wordt gebeden. Omdat ZOA zelf operationeel is in de projectlanden, kunnen wij ook altijd snel hulp verlenen.
Giften aan de SHO zijn trouwens  ook geweldig, alles wat de slachtoffers in Azië kan helpen is welkom.”

7) Doet ZOA ook aan zending?
Nee, ZOA is een humanitaire hulporganisatie, en onderneemt geen zendingsactiviteiten. Wij doen ons werk vanuit een christelijke motivatie en geloven dat we met onze aanwezigheid tekenen van hoop en Gods liefde tonen.

8) Hebben jullie behoefte aan goederen, zoals kleding en voedsel?
ZOA is er geen voorstander van om goederen naar de noodhulpgebieden te sturen. Spullen die nodig zijn, worden ter plekke ingekocht. Wij hebben daar reeds uitgebreide inkoop- en distributienetwerken voor. Goederen ter plekke kopen is meestal goedkoper dan het vanuit het Westen te laten overkomen. Bovendien wordt met de aankoop de lokale economie geholpen en daar is de lokale bevolking mee gebaat. Voor medicijnen en specifieke communicatieapparatuur maken we soms een uitzondering.
Op dit moment zijn de getroffen landen en ZOA – hoe banaal het ook klinkt – het meest gebaat bij geld. Dit geld wordt aangewend voor de noodhulp nu en de wederopbouw.

9) Ik wil praktisch gaan helpen in de getroffen gebieden, hoe kan ik mij aanmelden?
Op dit moment krijgt ZOA veel telefoontjes en mailtjes van mensen die willen helpen. Dat is hartverwarmend! Toch hebben wij op dit moment geen extra hulp nodig in de door ons getroffen werkgebieden (Sri Lanka). Er zitten 150 lokale ZOA-medewerkers die volop bezig zijn met noodhulp. Zij spreken de taal en kennen de lokale situatie het beste. Bovendien hebben zij veel ervaring met noodhulp omdat Sri Lanka regelmatig door overstromingen wordt getroffen. Daarnaast is de Sri Lankaanse bevolking zelf behulpzaam en betrokken, hoe arm men ook is. Ook is een gespecialiseerde groep van acht noodhulpwerkers uit ons Short Term Workers-team onderweg naar de getroffen gebieden, evenals een team van de organisatie Medair met wie wij veel samenwerken.
Kortom, op dit moment heeft ZOA geen extra hulp nodig in verband met de zeebeving. Wilt u helpen, dan stellen wij voor dat u in uw eigen omgeving een spaaractie houdt voor de noodhulpactie. Informatie over de noodhulp mag u zo van de website overnemen.
Heeft u uitgebreide ervaring op het gebied van noodhulp, logistiek, een medische achtergrond, hoogwaardige ICT-kennis e.d.? U kunt overwegen om zich voor de toekomst aan te melden voor het Short Term Workers-team. Vul hiervoor het Engelstalige applicationform in met vermelding van ‘aanmelding ST W-team. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij overtuigd christen zijn en actief lid van een protestants christelijke kerk of gemeente.

10) En zouden jullie niet een vrijwilligersleger kunnen opzetten? Er zijn zoveel mensen die zich best een of twee weken beschikbaar zouden willen stellen. (vraag van mevrouw A.B. uit Hoofddorp)
Bedankt voor uw reactie en betrokkenheid. Er zitten verschillende kanten aan uw vraag. Wij vinden de aanbiedingen van praktische hulp hartverwarmend. In die zin is uw betrokkenheid – en die van vele anderen die willen helpen – een bemoediging.
Maar het verlenen van noodhulp, inclusief de activiteiten die u noemt (redactie: bergen van lichamen en puinruimen), is echt gespecialiseerd werk. Onze teams in de projectlanden hebben daar ruime ervaring mee. Bovendien hebben we een Short Term Workers-team (STW) achter de hand. Dit zijn Nederlanders die in tijden van nood onze medewerkers extra bij kunnen staan en die hiervoor vrij krijgen van hun eigen werkgever. Ook hier geldt dat het mensen zijn met veel ervaring in het veld en die bij wijze van spreken aan een woord genoeg hebben en alle ins en outs kennen met betrekking tot:
* hoe om te gaan met de slachtoffers en de doelgroep
* hoe op een zodanige wijze hulp te verlenen dat de doelgroep zelf geactiveerd wordt
* zij kennen de procedures, administratieve verwerking en Code of Conduct zoals die vanuit de organisatie en vanuit internationale donoren worden geëist (kwaliteitsbewaking, financiële controle)
* en bovendien kennen zij alle netwerken en spreken ze meestal de taal.

De teams in de projectlanden, aangevuld met onze eigen STW’ers, zijn op elkaar ingespeeld. Een vrijwilligersleger zou de effectiviteit van de hulpverlening eerder belemmeren dan bevorderen, hoe goedbedoeld ook.

Bovendien zijn er ook vaak risico’s aan het werk verbonden, zowel gezondheidsrisico’s als veiligheidsrisico’s omdat wij in moeilijke gebieden werken.
Daarnaast accepteren lang niet alle overheden zomaar Westerlingen op hun grondgebied voor dit soort hulpacties en laten ze meestal alleen zeer gespecialiseerde hulpverleners toe van organisaties die zij een vergunning hebben verleend.
Nationale overheden moeten eveneens ter plekke hun verantwoordelijkheid nemen bij dit soort rampen.

Als er extra mankracht nodig is, hebben hulporganisaties altijd de snelle mogelijkheid om tijdelijk capabele lokale mensen in te huren. Met name op Sri Lanka is het onderwijsniveau op een behoorlijk peil. Daarmee hebben  mensen in Sri Lanka kortstondig een broodwinning. Bovendien is deze benadering vele malen goedkoper dan de logistieke kosten die een vrijwilligersoperatie met zich mee zou brengen.
Kortom, wij zijn geen voorstander van een vrijwilligersleger.

11) Hoeveel cent van elke euro wordt gebruikt voor ZOA’s doelstelling?
Onafhankelijk, en voor ieder toegankelijk onderzoek, beschikbaar via de website www.geef.nl geeft aan dat ZOA in de jaren ’97 – ’03 gemiddeld 93,5 % van de inkomsten aan de doelstelling besteedde.

12) Kan ZOA al het ontvangen geld wel goed besteden, het is zoveel? AZG riep al op om te stoppen met geven.
Ja, ZOA kan uw financiele steun goed gebruiken. De omvang van de ramp is enorm. Veel geld is nodig om de eerste opvang van mensen mogelijk te maken. Veel meer geld is echter nodig voor de wederopbouwactiviteiten die zo spoedig mogelijk beginnen en nog jaren zullen duren. Geld dat nu binnenkomt bij ZOA, zal dus ook gebruikt worden voor die wederopbouw .

13)  Hoe wil ZOA al het geld eigenlijk gaan besteden?
Hulpprogramma’s kennen over het algemeen verschillende fases: de noodhulp, het helpen overleven van mensen en vervolgens de wederopbouw. Op Sri Lanka (en ook in andere projectlanden) lopen deze fases soms door elkaar, omdat het eiland regelmatig wordt getroffen door overstromingen en hevige regenval. ZOA pakt hulpprogramma’s integraal aan, zeker in de wederopbouwfase. Dit betekent dat wij diverse projecten min of meer gelijktijdig uitvoeren in onze werkgebieden. Zoals projecten op het gebied van psychosociale hulpverlening, huizenbouw, inkomens genererende projecten, onderwijs en gezondheidszorg. De organisatie werkt ernaar toe dat mensen uit de doelgroep weer zo snel mogelijk zelfstandig  kunnen bouwen aan een menswaardig bestaan. Feitelijk zal ZOA-Sri Lanka haar hulpprogramma’s voortzetten, alleen op veel grotere schaal als gevolg van deze ramp.

14) Krijgt ZOA ook geld van bijvoorbeeld overheden?
Ja, naast het geld dat ZOA van particulieren ontvangt, probeert ZOA ook gelden te verkrijgen van overheden. Zo hebben we reeds toezeggingen gekregen van enkele honderduizenden euro’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van ECHO, de hulpafdeling van de Europese Unie. ZOA heeft ruime ervaring met het werven van fondsen bij nationale en internationale overheden. Al deze gelden worden helder verantwoord in onze jaarverslagen.

15) Worden er overheadkosten ingehouden op de noodhulpgelden?
Van de noodhulpgelden wordt in eerste instantie 20% ingehouden voor de noodhulpreservepot. Dit geld is niet voor overheadkosten, maar bedoeld om een buffer op te bouwen zodat we direct geld beschikbaar hebben bij grote rampen en de hulpverlening dus niet op de fondsenwerving wacht. Als de inkomsten voor de noodhulp eenmaal binnenkomen, loopt deze pot dus weer vol. Dankzij deze werkwijze, die door veel noodhulporganisaties wordt toegepast, waren wij in staat om de dag na de ramp al € 475.000,00 over te maken naar Sri Lanka voor de aanschaf en het transport van de eerste noodhulpartikelen. Van de binnengekomen noodhulpgelden worden wel de werkelijke fondsenwervingskosten ingehouden voor de specifieke noodhulpactie . Bij deze ramp is dat bijzonder laag, naar verwachting enkele procenten.
Van de noodhulpgelden worden voorts de coordinatie van de noodhulpactie en de inzet van extra medewerkers gefinancierd. Kantoorkosten, directeurssalaris en de administratie vallen hier buiten.

16) Vraag van diaconie in W: Afgelopen zondag hebben wij een collecte voor de noodhulp gehouden. Als wij dat geld overmaken naar gironummer 550, krijgt Woord en Daad dan ook de helft of dienen we het geld zelf te verdelen? Jullie adverteren overal met twee gironummers, maar betekent dat automatisch dat de gelden dan verdeeld worden?
Geld dat op giro 550 binnenkomt is voor ZOA. Geld dat gestort wordt op het andere rekeningnummer is voor Woord en Daad. Zo liggen de afspraken tussen de beide organisaties. Wij voeren gezamenlijk een fondsenwervende actie omdat dit geld scheelt in bijvoorbeeld advertentiekosten en de kosten van porti (brief aan kerken). Op deze manier houden we de overhead zo laag mogelijk. In de praktijk werken beide organisaties ook veel samen. Kortom, u moet zelf het geld verdelen, indien u dat wenst.

17) ,,Wij hebben direct na de ramp jullie gemachtigd om geld te incasseren. Waarom is dat nog niet gebeurd, want de nood is groot en wij willen snel ons steentje bijdragen?” (vraag donateurs).
ZOA heeft direct na de ramp geld overgemaakt naar ons kantoor in Colombo, zodat de noodhulp niet op de fondsenwerving wacht en er direct actie kon worden ondernomen. Deze werkwijze wordt bij rampen door vele hulporganisaties gehanteerd. Kortom, noodhulp vond direct plaats. De reden waarom wij nog niet konden incasseren, is dat de verwerking van de honderden toezegingen van giften, tijd kost omdat dit secuur door onze administratie moet worden verwerkt. ZOA krijgt hierbij assistentie van een viertal opgeroepen vrijwilligers. Zij doen hun uiterste best alles zo snel mogelijk te laten verlopen. Maar u kunt ervan overtuigd zijn dat de noodhulp reeds in volle gang is.
Giften die rechtsstreeks gestort worden op giro 550 en die wij via overschrijvingskaarten binnenkregen, zijn uiteraard direct beschikbaar.

18) Wordt het extra personeel wat ZOA inzet, betaald van de noodhulpopbrengsten? Zo niet, waaruit dan wel?
Bij extra inzet tijdens noodhulpacties gaat het vaak om Short-Term-Workers, professionele kortverbanders, met wie ZOA contact heeft. Zij worden meestal betaald uit de noodhulpgelden, omdat zij ook in dat kader tijdelijk worden aangesteld. Soms zijn donoren bereid hieraan mee te betalen.

Wat gebeurt er met uw geld?

De weken na de ramp is ZOA-Vluchtelingenzorg samen met Woord en Daad een geldinzamelingsactie gestart. De opbrengst van deze noodhulpactie bedraagt op 17 februari € 3.044.409,00. ZOA-Vluchtelingenzorg heeft de kosten voor de inzamelingsacties zo laag mogelijk gehouden (maximaal 0,8). De uitgaven aan monitoring en evaluatie bedragen maximaal 6% van de totale inkomsten.
ZOA-Vluchtelingenzorg ontving ook financiële ondersteuning voor de activiteiten in Sri Lanka van Samenwerkende Hulporganisaties (€ 2.000.000), de Europese Unie (€ 1.600.000), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 1.100.000) en EO-Metterdaad (€ 200.000).

Wat doet ZOA met het ontvangen geld?
ZOA verleent noodhulp en vervolgens wordt – samen met de doelgroep – gewerkt aan de wederopbouw. Aan beide componenten wordt het geld van de noodhulpactie besteed. ZOA wil trouw blijven aan slachtoffers van rampen, en niet vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd. Het gaat er niet alleen om dat mensen overleven, maar ook dat ze daarna weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Noodhulp
In de noodhulpfase kunt u denken aan voedselverstrekking, basisgezondheidszorg, het voorkomen van epidemieën, psychologische ondersteuning, het verstrekken van dringende huishoudelijke benodigdheden, het uitdelen van muskietennetten, tenten e.d., drinkwatervoorzieningen en het plaatsen van noodtoiletten.
Om u een indruk te geven van kosten, geven we hierbij een summier overzicht van gemiddelde bedragen:
* Een voedselpakket kost 7,10 euro per stuk
* Een muskietennet kost 14 euro per stuk
* Een huishoudpakket kost 35,50 per stuk
* Een noodkantine kost 1420 euro per stuk
* Onderdak (nood) (tenten, zeilen e.d.) kost 71 euro gemiddeld per stuk
* Een noodtoilet  kost 284 euro per stuk
Het is op dit moment niet mogelijk dat uw gift wordt toegewezen aan een van bovengenoemde spullen; dat u bijvoorbeeld specifiek een gift geeft voor een huishoudpakket. De uitvoering daarvan is een tijdrovende klus en wij willen juist de salaris- en overheadkosten zo laag mogelijk houden.

Tijdelijke woningen
Een belangrijk tussenfase bij de wederopbouw is het bouwen van tijdelijke woningen. Door de vloedgolf in de Indische oceaan zijn in Sri Lanka honderdduizenden mensen dakloos geworden. Nieuwe huizen zijn nodig, maar dat kost heel veel tijd; ook omdat eerst een fase van directe noodhulp aan de gang is.
Op dit moment zijn veel mensen in vluchtelingkampen ondergebracht en ook in scholen, tempels en kerken worden veel gezinnen opgevangen. Het is niet meer dan een eerste schuilplaats na de doorgemaakte tragedie. De situatie is allerminst gunstig voor de vele getraumatiseerde mensen. Zo geeft de grote hoeveelheid mensen op een kleine oppervlakte veel sociale spanningen, hetgeen soms uitmondt in geweld. Vaak zijn de fysiek zwakkeren daarvan het eerste slachtoffer (vrouwen en kinderen). Bovendien wil de overheid de scholen, tempels en kerken weer vrijmaken voor hun oorspronkelijke doel. Om mensen uit deze moeilijke situatie te verlossen wil ZOA-Vluchtelingenzorg tijdelijke huizen bouwen voor mensen, op een eigen stukje land.
De oplossing die ZOA voorstelt is een tijdelijke verplaatsbare woning. Voordelen van deze woning zijn de verplaatsbaarheid en bovendien de lage kosten. Een huisje kost slechts € 200,- per familie. Het huisje bestaat uit een cementen vloer, ijzeren pijpen, ijzeren golfplaten voor het dak, en een soort jute-wand. Deze huizen kunnen worden geleverd door leveranciers in het land zelf, en zijn binnen een dag op te zetten, óók door de mensen zelf.
Bij dit huisje wil ZOA nog wat extra’s leveren, namelijk een hulppakket voor de inrichting van het huisje. Dit pakket bestaat uit meubels, een fornuis, kookbenodigdheden, matrassen, lampen, enz. De kosten van zo’n pakket zijn zo’n € 100,-.
ZOA schat dat deze hulp nodig is voor zo’n 40.000 families (zo’n 200.000 mensen). Op dit moment zijn er weliswaar meer mensen die dakloos zijn, maar daar zit ook een percentage mensen bij, die gevlucht zijn uit angst, en niet omdat hun huis niet meer overeind staat.

Wederopbouw
In de zeer nabije toekomst zal vervolgens de wederopbouw worden opgepakt. Hierbij kunt u denken aan de bouw en het herstel van huizen, herstel van wegen, psychosociale ondersteuning, reparatie van waterputten en constructie van toiletten, het genereren van inkomen en herstel van scholen. Klik hier voor de precieze activiteiten die ZOA in Sri Lanka wil gaan ondernemen de komende drie jaar.

ZOA in Sri Lanka

Op zondagmorgen 26 december 2004, om 6.58 uur vond er een aardbeving plaats voor de kust van Indonesië met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter. De aardbeving was daarmee de zwaarste sinds 1964. Het epicentrum van de zeebeving lag enkele honderden kilometers uit de kust van Sumatra en tientallen kilometers diep onder de Indische Oceaan. De enorme natuurkracht veroorzaakte een tsunami (havengolf in het Japans) welke zich vanuit de diepte opbouwde en om 9.10 uur Sri Lanka bereikte. De metershoge vloedgolven veroorzaakten een ware ravage aan alle kusten in Zuidoost-Azië.

Sri Lanka, een van de zwaarst getroffen landen, werd overspoeld door 3 tot 10 meter hoge golven die tot twee kilometer aan toe het binnenland binnendrongen.Noodhulp door ZOA-Vluchtelingenzorg
ZOA-Vluchtelingenzorg, actief in Sri Lanka sinds 1995, is direct begonnen met noodhulp in de getroffen districten Trincomalee, Baticaloa, Ampara en Kilinochchi:

Het bergen van lichamen, zodat mensen hun geliefden in waardigheid kunnen begraven. In ZOA’s werkgebieden zijn minstens 200 mensen omgekomen.
Het vervoeren van overlevenden naar veiligere gebieden. Het is nog steeds onduidelijk of er naschokken en bevingen zullen komen. ZOA is begonnen met het vervoeren van mensen naar veilige hoger gelegen gebieden.
Het helpen van de gevluchte mensen met voedsel, lakens, drinkwater, toiletten, plastic zeil, tenten en kookgerei. In onze werkgebieden zijn er minstens 50.000 mensen ontheemd geraakt.

ZOA-Vluchtelingenzorg zond in de eerste week van januari een team met STW’ers (Short Term Workers) naar het door de zeebeving getroffen Sri Lanka om de ruim 150 lokale ZOA-medewerkers te ondersteunen. Het team bestaat uit acht experts die door de hulporganisatie zijn opgeleid. Daarnaast heeft ZOA de hulp ingeroepen van partnerorganisatie Medair. Ook de mensen uit het Medair-team zijn deskundigen op het gebied van medische zorg, water en sanitatie.

Het aantal doden op Sri Lanka is gestegen tot 29.600, meldde het ZOA-team op 2 januari. Veel mensen zijn gewond of worden vermist en inmiddels zijn ruim 800.000 mensen ontheemd geraakt. Er komt steeds meer duidelijkheid over het werkelijke aantal slachtoffers. De volgende districten zijn getroffen: Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Matara, Hambantota, Ampara, Mullaitivu, Batticaloa, Trincomalee, Killinochchi, Jaffna, Puttlam, Anuradhapura en Vavuniya. ZOA werkt sinds 1995 in Ampara, Batticaloa, Killinochchi en Trincomalee.

Wederopbouw door ZOA-Vluchtelingenzorg
ZOA’s werkwijze is om trouw te blijven aan de doelgroep, en niet te vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd. In de getroffen werkgebieden zal de organisatie uitgebreid betrokken zijn bij de wederopbouw.
ZOA-Vluchtelingenzorg wil in Sri Lanka de slachtoffers van de tsunami helpen om te overleven. Het doel is om 25.000 getroffen families (125.000 mensen verspreid over 50 dorpen in de districten Killinochi, Mullaitivu, Trincomalee, Batticaloa en Ampara) te helpen om na de tsunami hun sociale, fysieke en economische leefsituatie te verbeteren. Belangrijk zijn de bouw en het herstel van huizen, herstel van wegen, psychosociale ondersteuning, reparatie van waterputten en constructie van toiletten, het genereren van inkomen en herstel van scholen. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van ZOA in Sri Lanka voor de komende drie jaar.