Financiën

Besteed aan doelstellingen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2003
Begroting
2003
Werkelijk
2002
Wederopbouw
    6.562
  10.693
6.466
Noodhulp
5.755
6.116
4.798
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
463
504
321
Voorlichting
336
355
225
______
______
______
13.116
17.668
11.810

Besteed aan doelstellingen 2003*
*Gepresenteerd in euro’s 

Bronnen van inkomsten 2003*
*Gepresenteerd in euro’s

En het geld?

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt haar middelen van particulieren en (inter)nationale donors. In 2003 mocht de organisatie 14,4 miljoen euro ontvangen. Veel geld komt binnen via giften van particulieren, maar de hulporganisatie krijgt ook schenkingen en legaten van particulieren. ZOA draagt het CBF-keurmerk.

Particuliere giften zijn essentieel voor de organisatie. Mede door die giften en de betrokkenheid van particulieren komen we ook in aanmerking voor institutionele (mede)financiers omdat onze organisatie voldoende draagvlak heeft in de samenleving. Een verantwoording van het gebruik van de financiële middelen vindt u o.a. in de jaarrekening 2003. ZOA staat op het landelijke collecteplan en houdt een jaarlijkse nationale huis-aan-huiscollecte.

Wilt u de jaarcijfers nader bekijken, klik dan op de button Jaarverslag 2003 (zie homepagina).

ZOA-Vluchtelingenzorg heeft het CBF-keur. Om dit te mogen voeren, moet een fondsenwervende  organisatie aan een groot aantal eisen voldoen. Deze kunt u bij het Centraal Bureau Fondsenwer- ving in Amsterdam navragen.

Institutionele donors zijn o.a.: het ministerie van Buitenlandse Zaken, UN-organisaties, ECHO (EU), DHCGK en ICCO.
GIRO 550


JAARVERSLAGHeeft u interesse in ons jaarverslag? Klik op onderstaande link en wij sturen u ons meest recente exemplaar toe.
Aanvraagformulier jaarverslag

 

Samenwerking

Twee weten meer dan één

ZOA-Vluchtelingenzorg streeft naar samenwerking en overleg met soortgelijke organisaties. In binnen- en buitenland. Samenwerking bevordert de kwaliteit van de humanitaire hulpverlening en een effectief gebruik van mensen en middelen. Twee weten immers meer dan één. Voorwaarde is wel dat de samenwerking niet ten koste gaat van de identiteit van de organisatie. We werken samen op het gebied van de projecten, noodhulp, fondsenwerving en overleg.

© Willem Zijlstra

 • ZOA-Vluchtelingenzorg tekende in 2000 een samenwerkingsovereenkomst met de Engelse organisatie CORD (Christian Outreach Relief and Development). Wij werken op dit moment gezamenlijk bij projecten in liberia.
 • EU-CORD, een platform waarin een aantal christelijke Europese organisaties participeren. Het platform geeft de mogelijkheid met elkaar overleg te voeren over gezamenlijke contacten, zoals in Brussel.
 • ICCO, (Interkerkelijk Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking) is een van de vijf Nederlandse organisaties voor medefinanciering. Met geld van de overheid en in samenwerking met partnerorganisaties overal te wereld, steunt ICCO kansarme groepen in hun strijd voor een menswaardig bestaan.
 • In Nederland is regelmatig contact met Woord en Daad en Tear Fund. Als er sprake is van een noodhulpactie, nemen de organisaties contact met elkaar op om activiteiten af te stemmen.
 • PRISMA is sinds december 2000 een vereniging met als leden alle Nederlandse christelijke hulpverleningsorganisaties, de EZA en de kleine Reformatorische Kerken. PRISMA heeft, in samenwerking met het Instituut voor Cultuur Ethiek, een aantal bijeenkomsten belegd en nagedacht over zending, diaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
 • Regelmatig is ZOA in het vizier van de UNHCR, de UN-organisatie voor vluchtelingen wereldwijd. We voeren een aantal programma’s uit die (grotendeels) worden bekostigd door de UNCHR. ZOA is hierbij de uitvoerder en neemt dus het voortouw.
 • In het buitenland heeft ZOA contact met partnerorganisaties. Dit zijn zowel lokale als ook internationaal werkende organsaties. Per project wordt bekeken of samenwerking wenselijk en mogelijk is. De namen van de organisaties waarmee ZOA samenwerkt, worden meestal op de landenpagina’s op deze website genoemd. Ook het jaarverslag vermeldt ze.
 • In het kader van fondsenwerving is ZOA lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). Het VFI profileert zich in toenemende mate als een branche-organisatie. De VFI verspreidt de ‘Goede Doelen Gids’.
 • Het voert te ver om alle organisaties te noemen met wie we samenwerken. Bij de beschrijvingen van de projectlanden staan ze echter over het algemeen genoemd.

Werkmethodes

 © Willem Zijlstra

 

Samen met de vluchteling

De hulp van ZOA-Vluchtelingenzorg groeide in de dertig jaar dat de organisatie nu bestaat. Van een incidentele noodhulpactie vanaf een zolderkamertje tot professionele humanitiare hulpverlening, gestuurd vanuit het hoofdkantoor in Apeldoorn. In de loop van de tijd ontstond een duidelijk kader voor onze werkmethodes.

Uitgangspunten zijn:

 • Hulpverlening op basis van aantoonbare behoefte
 • Zelfredzaamheid
 • Participatie en capaciteitsopbouw van de doelgroep
 • Inbedding in lokale structuren -hulpverlening mag niet als een eiland op zichzelf staan –
 • Langetermijnperspectief, met aan het eind van het traject een overdracht
 • Groepsgerichte hulpverlening
 • Samenwerking met lokale NGO’s (niet- gouvernmentele organisaties), overheden en VN- organisaties
 • Monitoring en evaluatie

 

Een van de filosofiën is de zelfredzaamheid te stimuleren. Zodra iemand in staat is elementen van het dagelijks leven weer op te pakken, gebeurt dit. Uiteraard met ondersteuning van ZOA-Vluchtelingenzorg. Ons motto is: ‘samen met de vluchteling’. Samen met de vluchteling inventariseren we de noden. Samen werken we aan de toekomst. Zo behouden mensen hun eigenwaarde.

Ook de opbouw van maatschappelijke structuren en het bevorderen van gerechtigheid vinden we belangrijk. Daarnaast willen we trouw blijven aan een doelgroep wanneer nog wel een aantoonbare hulpvraag bestaat, maar de problematiek niet meer in de schijnwerpers staat.

Wilt u meer weten over onze uitgangspunten en werkmethodes?

Missie en Doelstelling

ZOA-Vluchtelingenzorg verleent humanitaire hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Deze hulp strekt zich uit van noodhulp tot en met wederopbouw. ZOA geeft deze hulp in de regio’s waar de mensen vandaan komen. Op dit moment werken wij in meer dan twaalf landen in Azië en Afrika.

De verscheidenheid van de hulpverlenings- programma’s is groot. Van acute noodhulp zoals voedselverstrekking, medische zorg en het uitdelen van tenten en dekens tot en met rehabilitatie- en reïntegratieprojecten.

ZOA-Vluchtelingenzorg biedt de hulp vanuit een christelijke motivatie en overtuiging. Naar het voorbeeld van Jezus Christus die bewogen was met kwetsbare mensen. ZOA is echter geen zendingsorganisatie. Belangrijk uitgangspunt is dat wij mensen willen benaderen ‘zonder aanzien des persoons’. Dus: ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. Regelmatig moeten mensen juist om die redenen vluchten.

Een andere doelstelling is voorlichting geven in Nederland. Over de vluchtelingenproblematiek in het algemeen en ZOA-projecten in het bijzonder.

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt haar financiën van particulieren en (inter)nationale donors. De laatste jaren maakt de organisatie in toenemende mate ook gebruik van institutionele (mede)financiers. Hierdoor konden de activiteiten van ZOA groeien. Dit laatste ging hand in hand met een proces van professionalisering.

Wilt u meer weten over onze missie en doelstellingen?

Colophon

M anagement

General Director
Drs. Zeger de Haan, Doctor
Regional Manager Asia  Drs. Kor van der Helm Knowledge  manager Drs. Arjan Luijer Regional Manager, Africa . Rein Dekker Emergency Help Desk Ing. John Buijs Head of Finance Department Jan Banninga Head of Fundraising and Information Department Otto Kamsteeg General Affairs Manager Herman Verheij 

Board

Chairman
Drs. W. Zoeteweij, Gouda
Treasurer
Drs. WJ Adema, Harderwijk
Secretary
Mw. RG Westerlaken-Loos, Veenendaal
Members
Prof. dr. Dr. R. Kuiper, Barneveld
E. van Middelkoop, Berkel and Rodenrijs
Mw. I. Verbeek, Maarssen Dr. ir
. DJ Vermeer, Breukelen

Colophon from www.ZOAweb.org

Contentmaster: Otto Kamsteeg
Editor: Brigitte Brinkel, Hagar Prins
Employee: Rosanne de Boer
Webmaster: Hagar Prins
Advisor: Ing. John Buijs
System administrator ZOA: Systeam
Webdesign: Kees Langerak, Eemnes
Content management: Egengroup , Gouda

© 2003 ZOA-Vluchtelingenzorg Apeldoorn

ZOA in cijfers

Personeel

742 ZOA-medewerkers

waarvan:

 • 35 medewerkers in Nederland
 • 707 medewerkers in het buitenland

waaronder:

 • 669 lokale medewerkers die onder contract staan
 • 38 Nederlanders die als Long Term Worker in het buitenland werkzaam zijn
 • ZOA heeft verder onder andere diverse Short Term Workers

Vrijwilligers

 • Ruim 22.500 collectanten
 • Zeker 1.650 vrijwilligers

Achterban

 • 50.000 donateurs en begunstigers

Inkomsten 2003

 • 14,4 miljoen euro

Bronnen van inkomsten 2003

Zowel particulier als institutioneel


Voor het organisatieschema: klik deze link aan

Historie

ZOA-Vluchtelingenzorg begon in 1973 met het verlenen van hulp aan vluchte- lingen in Zuid-Oost Azië (uit die tijd stammen de letters ZOA). Vanuit een klein zolderkamertje in Groningen legden studenten de basis van een organisatie die nu meer dan dertig jaar bestaat. Het comité werd een stichting en de organisatie groeide.

In de eerste jaren gaf ZOA financiële steun aan projecten of andere uitvoerende instanties. Later, begin jaren tachtig, begon ZOA met het uitzenden van veldwerkers om programma’s uit te voeren in vluchtelingen- kampen. Van eind jaren zeventig tot en met 2000 gaven we ook psychosociale hulp aan vluchtelingen in Nederland.

Omdat de activiteiten zich uitbreidden naar andere continenten dekte de naam ZOA (Zuid-Oost Azië) niet meer de lading. Omdat de naam wel wijd bekend was, werd besloten deze niet te veranderen.  Wel kwam er een toevoeging: -Vluchtelingenzorg. ZOA-Vluchtelingenzorg werd dus de eigennaam. Op dit moment werken wij in meer dan 10 landen in Azië, Afrika en op de Balkan. Hoewel veel geloofsgemeenschappen ons werk steunen, is er geen formele band met één of meerdere religieuze denominaties.

Groei

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt veel financiële steun van particulieren. Hun giften vormen de basis van onze activiteiten. Daardoor komt de organisatie ook in aanmerking voor institutionele fondsen om programma’s te financieren.
Als gevolg hiervan kon ZOA haar activiteiten de afgelopen jaren uitbreiden. Dit laatste ging hand in hand met een proces van professionalisering.

In 1996 kwam ZOA op het landelijke collecteplan te staan. Sinds die tijd vindt eenmaal per jaar, in het voorjaar, een grote nationale huis-aan-huiscollecte plaats. Hieraan nemen meer dan 20.000 collectanten deel. Vrijwilligers zijn zeer welkom. Denk bijvoorbeeld aan collectanten.

 

 

 

 

 

 

Overzicht van landen waar ZOA actief is geweest.

CBF keurmerk

Besteed aan doelstellingen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2003
Begroting
2003
Werkelijk
2002
Wederopbouw
    6.562
  10.693
6.466
Noodhulp
5.755
6.116
4.798
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
463
504
321
Voorlichting
336
355
225
______
______
______
13.116
17.668
11.810

Besteed aan doelstellingen 2003*
*Gepresenteerd in euro’s


 

 

Bronnen van inkomsten 2003*
*Gepresenteerd in euro’s

Om het CBF-keur te mogen dragen, moet een organisatie aan strenge criteria voldoen. Het keurmerk toont onder andere dat uw geld bij ZOA-Vluchtelingenzorg in goede handen is en op de juiste plek terecht- komt. Het CBF-keur is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (Amsterdam). Fondsen die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor goede doelen, komen ervoor in aanmerking.

Om het keurmerk te mogen dragen, moet een organisatie aan flink wat eisen voldoen. Waaronder:

 • Over de gewone fondsen mogen niet meer dan 25% kosten worden gemaakt. Tenminste 75% moet dus aan de organisatiedoelstelling besteed worden.
 • Alle fondsenwervers die het keurmerk hebben, moeten volgens dezelfde regels een jaarverslag opstellen.
 • Het bestuur moet bestaan uit onafhankelijke personen en er mag geen belangenverstrengeling zijn.
 • Bovendien moet het bestuur ieder jaar vooraf een plan opstellen waarin beleid, activiteiten en bestedingen worden beschreven.

Het CBF heeft een website waarop uitge- breide informatie staat, www.cbf-keur.nl


JAARVERSLAG

Heeft u interesse in ons jaarverslag? Klik op onderstaande link en wij sturen u ons meest recenteeen exemplaar toe.
Aanvraagformulier jaarverslag