Iran

Verslag van onze noodhulpactiviteiten in Iran

Eind december 2003 vond een vreselijke aardbeving plaats in Bam, Iran. ZOA heeft direct een noodhulpactie op touw gezet. Met de organisaties Medair en CORD is inmiddels veel werk verzet. Wij hebben ruim 300.000 euro hiervoor mogen ontvangen van onze achterban.

Direct na de ramp
*
 Aan 7.000 families zijn 9.600 pakketten met ondergoed verstrekt, vanwege het verhoogd aantal urinewegontstekingen na de ramp, als gevolg van slechtere hygienische omstandigheden.
* 450 moeders ontvingen pakketten met babykleren.
* Diverse irrigatiekanalen worden nu schoongemaakt, ten behoeve van de herstart van de dadelproductie (totaal 8,4 km). Ook worden zogeheten duikers en sluizen hersteld.
* 1.500 schoolkinderen hebben schoenen gekregen.
* Er zijn acht prefab schoollokalen neergezet; daarnaast zijn er nog elf lokalen besteld.
* 35 ventilatoren zijn gegeven aan een kliniek waar mensen verblijven met ernstig rugletsel.
* 190 douches werden gebouwd in diverse sectoren van de stad. Daarnaast zijn 80 toiletten neergezet.

De komende maanden
De komende tijd zal de focus liggen op het herstel van de landbouwproductie. 80% van de bevolking leeft daarvan. Daarnaast zullen inkomens genererende activiteiten worden opgezet. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor het herstel van dorpen. De volgende activiteiten worden op dit moment overwogen voor de tweede fase:

* Verder herstel en verbetering van irrigatiesystemen.
* Distributies van agrarische benodigdheden en van vee.
* Verbetering/herstel van de watervoorziening voor huishoudens.
* Eventueel nog aanleggen van sanitaire voorzieningen in tijdelijke vluchtelingenkampen.
* Verstrekking van muskietennetten in verband met ziektes die door muggen worden overgebracht.
* De opzet van mikro-krediet projecten en ‘geld-voor-werk’-projecten.
* Huizenbouw/herstel van huizen.
* Het leveren van prefab-accommodatie voor klinieken.
* Verstrekking van medische benodigdheden voor mensen met ernstig rugletsel.
* Voorzieningen treffen voor het herstel van de dadelplantages.

Bekijk het filmpje (10 minuten – 27 MB) dat onze noodhulpmedewerker Hans Guido Rietkerk ter plekke maakte. Het filmpje geeft een indruk van ons werk daar en een impressie van de leefomstandigheden van Hans Guido in Iran.

Klik hier om de Bam film te bekijken, een breedbandverbinding en Windows Media Player 9 is nodig

Breedbandverbinding is wenselijk (ADSL of kabel) en Windows Media Player (vs 9.0) geinstalleerd.

Noodhulp Sudan

ZOA’S NOODHULPACTIE HEEFT POSITIEF EFFECT IN SUDAN – Update 12 november 2004

15.000 gezinnen zijn voorzien van schoon water door het plaatsen van pompen, 37.000 families hebben voorlichting over hygiëne gekregen om ziektes als hepatitis E te bestrijden, 200.000 stukken zeep zijn uitgedeeld en ongeveer evenveel muskietennetten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de resultaten van de noodhulpactie voor vluchtelingen in West-Sudan, regio Darfur die ZOA-Vluchtelingenzorg enige tijd geleden startte. Lees hieronder meer over het project en lees de berichten van Fred Rietkerk, hulpverlener van ZOA.

Ontheemden
© Medair
Sudanese vrouwen in de rij
© Medair


Humanitaire ramp
‘De meest dramatische race tegen de klok die op dit moment in de wereld plaats vindt.’ Dat zeiden de VN over Darfur. De situatie in dit deel van Sudan wordt door diverse mensenrechtenorganisaties vergeleken met de humanitaire ramp in Rwanda van 1994, waarbij bijna een miljoen mensen omkwam. Veel vluchtelingen zijn ondervoed en verzwakt en een goede gezondheidszorg ontbreekt. Daarom biedt ZOA juist op dit gebied verbetering aan. En die hulp was meer dan nodig toen in augustus een uitbraak van hepatitis E werd vastgesteld.Onderwijs
ZOA-Vluchtelingenzorg is niet alleen actief op het vlak van de gezondheidszorg, ze heeft vergevorderde plannen om ook scholen oprichten in vluchtelingenkampen in het Gereida-gebied dat 90 km ten zuiden ligt van Nyala. Waarom maakt ZOA zich zo druk over onderwijs in noodhulpsituaties? Naar school gaan helpt de psychosociale schade die oorlogen en conflicten aanrichten bij een kind te beperken. Hoe? Ervaring heeft geleerd dat de routine van het weer-naar-school-gaan een positief effect heeft op kinderen. Ook in vluchtelingenkampen is het van belang dat kinderen weer in een dagelijks ritme komen. Scholing geeft kinderen opnieuw hoop op een betere toekomst. Dit is van groot belang in het zoeken naar een reden waarom te blijven zwoegen in een door een conflict getroffen land. Op plaatsen waar langdurig oorlogen gevoerd worden, hebben kinderen in geen jaren ervaren hoe een stabiele familie of gemeenschap functioneert. Onderwijs kan hierop inspelen door het aanleren van bruikbare vaardigheden en door te werken aan het probleemoplossend vermogen van kinderen. Bij haar schoolproject zal ZOA-Vluchtelingenzorg de ouders van de leerlingen actief betrekken om zo draagvlak te krijgen voor het onderwijs en hen te stimuleren ondanks hun onzekere situatie niet te aarzelen hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. De families zullen naar verwachting helpen bij het bouwen van de scholen.

Angst
De situatie in Darfur is behoorlijk veranderd in de afgelopen maanden. Zo is het aantal internationale NGO’s dat daar hulp geeft meer dan verdubbeld. Aan de verbetering van de coördinatie en communicatie onderling worden onder andere door de Verenigde Naties gewerkt.
De politieke situatie is helaas nog weinig veranderd, het geweld en de onzekerheid lijken zelfs toegenomen. Veel vluchtelingen durven uit angst voor nieuwe uitbarstingen niet terug te keren naar hun oorspronkelijke verblijfplaats. Het conflict heeft tot dusver al zeventigduizend levens geëist. De Afrikaanse Unie stemde er onlangs in toe haar vredesleger in Darfur uit te breiden van 390 naar 3.320 man. De Veiligheidsraad houdt 18 en 19 november in Nairobi (Kenya) een speciale zitting over de situatie in Sudan.

Zuid-Sudan
Naast de vluchtelingenstromen uit de regio Darfur, verwacht ZOA dat de vredesontwikkelingen in Zuid-Sudan een tweede beweging van vluchtelingen op gang zal brengen. Door het pas getekende raamakkoord voor vrede zullen veel Sudanese vluchtelingen vanuit Zuid-Sudan en de omringende buurlanden weer huiswaarts keren, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen door de gastlanden waar zij nu verblijven. Om een nieuwe humanitaire ramp te voorkomen, is het noodzakelijk dat deze vluchtelingen bij terugkeer naar hun herkomstgebied hulp ontvangen bij het opbouwen van een leven ná de oorlog. ZOA houdt in haar bestaande programma in Zuid-Sudan rekening met deze ontwikkelingen en zal het programma, indien nodig, hierop aanpassen. Daarnaast zal mogelijk uitbreiding van het programma plaatsvinden nu gebieden, waar eerder geen hulpverlening mogelijk was, eindelijk toegankelijk worden voor hulpverleningsorganisaties.

Omdat voor zowel de vluchtelingen in het westen als in het zuiden van Sudan hulp noodzakelijk is, is de noodhulpactie ZOA gericht op hulp aan beide groepen. Over deze actie heeft afstemming plaatsgevonden met Woord en Daad en Tear Fund.

Via onze website houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Uw giften zijn van harte welkom op giro 550  t.n.v. ZOA, o.v.v. ‘noodhulp Sudan’.

Actueel

Update activiteiten

ZOA is nu een jaar actief in Liberia en in een korte tijd is veel bereikt! De noodhulpactiviteiten zullen worden blijven voortgezet. Binnen het noodhulpprogramma zijn nieuwe geografische gebieden vastgesteld, de districten Margibi en Nimba zijn aangewezen als potentiële, toekomstige projectgebieden. Daarnaast worden voorstellen voor rehabilitatieprojecten opgesteld.

Nu de UNMIL strijdkrachten zich verplaatsen naar nieuwe gebieden en de macht overnemen van de militie, komen er steeds meer mogelijkheden om te werken in het land. Het ontwapeningsproces is begonnen en het Liberiaanse volk is opgewonden over het toenemend besef van vrede.
Binnen de Humanitaire Gemeenschap is ZOA is een gerespecteerde partner geworden en, gedurende de afgelopen maanden, is het netwerk verstevigd. De relatie met de overgangsregering van Liberia en met de lokale Liberiaanse niet-gouvernementele organisaties groeit en breidt zich uit. Op dit moment bestaat het Liberiaanse team uit vijf expats en twaalf lokale medewerkers.


Het huidige project richt zich op ontheemden en de bevolking in en rond Kakata, dat zeventig kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Monrovia ligt.

Inmiddels heeft ZOA in Liberia het volgende al bereikt: Administratiegebouw (1000 ontheemden)
Het dagelijks beheer van het kamp duurt voort. Dat betekent onder meer dat er contacten worden gelegd met de ontheemden, maar ook dat de medewerkers lobbyen voor voedseldistributie, voor het mobiele ziekenhuis en voor andere activiteiten. Daarnaast worden, waar nodig, problemen opgelost.
De bouw van een tijdelijk, multifunctioneel gebouw is inmiddels afgerond. De banken, die in de vakwerkplaats worden gemaakt, zijn bijna klaar. In de eerste week van januari zal het gebouw voor het eerst in gebruik worden genomen als basisschool, zodat de kinderen van de ontheemde mensen weer naar school kunnen.

Herstel van het C.H. Rennie ziekenhuis
De meest urgente herstelactiviteiten zijn afgerond. Daarnaast is er een workshop georganiseerd over het nationale programma ter beheersing van malaria. Er is dagelijkse ondersteuning bij het toezicht houden en het oplossen van problemen over personele bezetting van de ziekenhuisstaf.

Herstel van twee klinieken in Yeamai en Larkey-Ta
De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Alle waterbronnen zijn weer in werking.

Ondersteuning voor Yeamai school (200 leerlingen)
De ondersteuning bestaat uit het geven van adviezen over de dagelijkse gang van zaken op school.

Preventieve gezondheidszorg in kamp Conneh (9.600 mensen).
In samenwerking met de organisatie EQUIP wordt door middel van het Community Health Ambassadors-model een trainingsprogramma voor gezondheidszorg uitgevoerd.

Onderzoek professionele hulpverlening bij trauma
Door middel van een inventarisatie worden de activiteiten van andere organisaties in Liberia op het gebied van de psychosociale hulpverlening in kaart gebracht.

Ondersteuning van een school voor ontheemden in het kamp Conneh
Op de school is voortdurende ondersteuning en toezicht op lesactiviteiten. Tevens vindt een onderwijstraining plaats voor twintig leerkrachten van kamp Conneh. Daarnaast zijn vakopleidingen gestart (voor timmerlieden en kleermakers). De timmerlieden doen geweldig werk door schoolbanken te maken en de kleermakers werken aan 800 uniformen voor de scholen voor de ontheemde kinderen. Tenslotte volgen 220 volwassenen een alfabetiseringscursus.

Project Kakata stad
Op 17 november is het Noodprogramma voor Water en Rioolwaterzuivering (Urgent Rehabilitation of Water & Sanitation project) voor het Kakata-district van start gegaan. Dit programma voorziet in dertig gemeenschappelijke latrines en vijf nieuwe waterputten. Daarnaast zijn vier waterputten hersteld.
In het programma zijn snelle vorderingen gemaakt; de latrines zijn bijna gereed. Ook zijn twee trainingssessies voor zestig toezichthouders uitgevoerd en is bij 250 putten het water gezuiverd. De reacties van de inwoners van Kakata zijn zeer enthousiast.

Noodhulp Liberia in beeld

Mensen op de vlucht in Liberia. Van huis en haard verdreven. ZOA selecteerde voor u verschillende foto’s van de situatie in Liberia. U ziet de vluchtelingen onderweg, op zoek naar onderdak en dan… eindelijk hulp!

Door te klikken op de tekst / link onderaan deze pagina, komt u op de volgende bladzijde van ´Noodhulp Liberia in beeld´.


In het land is veel verwoest…

   

                         

Mensen vluchten weg van huis… (meer foto´s)

Algemeen

 

 

 

 

 

 

Ruim 700.000 mensen op de vlucht in Liberia! Van huis en haard verdreven, gevlucht voor het oorlogsgeweld. Onder hen is een groot gebrek aan voedsel, drinkwater, kleding en dekens. Samen met Woord en Daad is ZOA-Vluchtelingenzorg een noodhulpactie gestart. Zo worden en goederen uitgedeeld en wordt preventieve gezondheidszorg verleend. Help ZOA helpen! De vluchtelingen hebben uw steun hard nodig!

Wilt u meer weten over noodhulp in Liberia? Bekijk dan de fotopagina eens. Of lees het dagboek van Timmo Gaasbeek, lid van het noodhulpteam in Liberia. Hij schrijft wekelijks een dagboek voor Radio 1 De Ochtenden.


Kindsoldaten met een klein hart

,,Overal waar ik kom in het achterland van Liberia, smeekt de gewone bevolking om veiligheid en om meer UN-MIL militairen. Kindsoldaten met grote geweren zeiden deze week tegen mij: We willen dolgraag naar school.”

,,Deze week bracht ik een indrukwekkend bezoek aan het achterland van Liberia, bepaald geen vredig gebied. Woord en Daad en ZOA werken op dit moment onder duizenden vluchtelingen rondom Monrovia, waar de situatie redelijk stabiel is. We beogen echter de humanitaire hulp uit te breiden als de veiligheid in het achterland toeneemt.

Overal kom ik kindsoldaten tegen, vaak jonge tieners van nog maar twaalf jaar. Deze kinderen hebben door intimidatie en onder invloed van drugs de meest gruwelijke dingen gedaan. Ze hebben een grote mond en een groot geweer, maar een klein hart. Van sommigen hoorde ik dat ze minstens vijftig mensen hebben vermoord. Tegelijkertijd is hun vraag aan ons zo gewoon kinderlijk: We zijn deze oorlog zat, we willen zo graag naar school.

Het verlangen naar een normaal leven is groot. Wat mij opvalt is de levendigheid en de betrokkenheid van de gewone bevolking. De mensen hebben veel energie en de wil een nieuwe toekomst op te bouwen. De inwoners en de hulporganisaties wachten een moeilijke taak om dit verlangen – een nieuw Liberia – gestalte te geven. ”

Zeger de Haan (directeur ZOA), vanuit Liberia

Honger in Ethiopie

Hoe staat het ervoor in Ethiopë?

De afgelopen maanden hebben ZOA-Vluchtelingenzorg en Woord en Daad met een gezamenlijke noodhulpactie aandacht gevraagd voor de situatie in Afrika. In het bijzonder voor het land Ethiopië. De hongersnood is ontstaan door jaren van droogte, mislukte oogsten en een reeks van conflicten in deze regio. Hoe wordt concrete vorm gegeven aan de hulp? Kortom, wat wordt met uw geld gedaan? 

 

In Malawi, Zambia, Angola en Ethiopië hebben het afgelopen half jaar de hoogstnodige distributies plaatsgevonden. De grootste nood wordt echter het komende kwartaal verwacht. Miljoenen groepen in zuidelijk Afrika zullen in toenemende mate gevolgen ondervinden van de jarenlange ernstige droogte.

Door uw ruimhartige giften konden wij concrete plannen maken om die grote nood mede helpen op te vangen. ZOA en Woord en Daad hebben besloten zich vooral te richten op Ethiopië. Als projectgebied is gekozen voor het district Worebabu, in de provincie Zuid-Wollo. Dit is één van de gebieden die het hardst is getroffen door de droogte. De doelgroep bestaat uit 21.000 mensen. ZOA werkt al jaren in deze omgeving en heeft hier netwerken opgebouwd. Het algehele doel is om naast noodhulp, structurele oorzaken van de voedselonzekerheid en armoede aan te pakken.

Het hulpverleningsplan

Het projectplan is voorlopig als volgt: Gedurende zeven maanden zal voedselhulp worden gegeven aan de doelgroep, terwijl deze – gelijktijdig en in ruil daarvoor – werkt aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten (gemeenschapsopbouw). Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten en wordt er tegelijkertijd door de eigen bevolking gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast beogen wij 2000 akkerbouwers zaad te geven en ontvangen 200 boeren ossen. Distributie van het zaad en het vee loopt via Hope Enterprise, een partner van Woord en Daad. Bij het gehele project is specifieke aandacht voor vrouwen. 1000 van hen ontvangen geiten en schapen om een klein bedrijfje te beginnen. In deze eerste fase zullen reeds activiteiten worden opgezet ten behoeve van de wederopbouw. Zoals het starten van agrarische coöperaties. Of het versterken van de bestaande coöperaties in kennis en effectiviteit. Met al deze maatregelen moet het leven in het district uiteindelijk op een hoger peil komen. Beide organisaties willen trouw blijven aan hun doelgroep, en niet vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd. Kortom, we willen meer structurele oplossingen in dit gebied.

Meer informatie

De laatste grote hongersnood in dit land was in 1984, toen bijna 1 miljoen mensen stierven aan de gevolgen van honger. Volgens de oude Abdalah Abdi, is de situatie in Ethiopië de afgelopen drie jaar verslechterd. Hij kan zich de hongersnood van 1984 nog goed herinneren. Zijn vrouw is vorig jaar aan de gevolgen van ondervoeding overleden. ‘We hebben niets te eten. In 1984 overleefden velen de ramp dankzij de steun van hulporganisaties. Maar nu wordt de situatie nog veel erger dan toen,’ voorspelt hij.

Giften zijn welkom op giro 550, t.n.v. ZOA Apeldoorn, o.v.v. ‘Noodhulp Afrika’.

Noodhulp

Het verlenen van noodhulp behoort tot de kerntaken van ZOA-Vluchtelingenzorg. Deze hulp wordt verleend bij noodsituaties door natuurrampen en gewapende conflicten. Of een combinatie daarvan.

ZOA-Vluchtelingenzorg verleent noodhulp door zelf operationeel betrokken te raken of door ondersteuning van lokale of internationale partnerorganisaties. Uitgangspunt hierbij is dat de professionaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd wordt. De beslissing van al dan niet zelf operationeel worden, hangt onder meer af van:

  • Of we in het desbetreffende gebied al aanwezig zijn;
  • Of we daar contact hebben met lokale en internationale partnerorganisaties;
  • Of we – indien het reeds een ZOA-projectland betreft – voldoende capaciteit ter plekke hebben of dat extra mankracht nodig is;
  • Of de noodhulpactiviteit in een gebied plaatsvindt waar reeds plannen voor toekomstige hulpverlening zijn.

Preparedness – goed voorbereid zijn op noodhulpsituaties

Een belangrijke voorwaarde voor goede uitvoering van noodhulp is het tijdig kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen. Financieel, logistiek en qua personeel.

Financieel realiseert ZOA dit in de vorm van een noodhulpfonds. Hieruit is directe voorfinanciering mogelijk van noodhulpactiviteiten.
Voor logistieke preparedness wordt een noodhulpvoorraad aangehouden. Deze bestaat met name uit communicatie-apparatuur en andere logistieke middelen die noodzakelijk zijn voor een snelle start van hulpverlening.

In personele zin bestaat preparedness vooral door een groep van ‘Short Term Workers’ die zich aan de organisatie heeft verbonden. Dit zijn beroepskrachten met relevante buitenlandervaring. Zij zijn in principe op afroep beschikbaar. Binnen deze groep van ruim 40 personen zijn diverse specialisaties vertegenwoordigd. Waaronder gezondheidszorg, communicatie, management en administratie.

Op dit moment heeft ZOA een noodhulpprogramma in Liberia. Duizenden vluchtelingen zijn in dit land ontheemd geraakt door de wrede burgeroorlog. Wilt u weten wat ZOA in Liberia doet? Klik op onderstaande link en u krijgt meer informatie over dit land.

ZOA in Liberia

Het leven van Ato Mulu Gebre Bisheou
Noodhulp in Ethiopië